Doe je voordeel met het McKinsey 7S-model

Het McKinsey 7S-model biedt een uitgebreide benadering voor het analyseren en verbeteren van organisaties. Voor middelgrote bedrijven is dit model bijzonder nuttig om de interne samenhang te optimaliseren en de algehele prestaties te verbeteren. Hieronder volgen gedetailleerde instructies voor het praktisch toepassen van elk van de zeven elementen van het McKinsey 7S-model, ondersteund door relevante cijfers en voorbeelden.

1. Strategie (Strategy)

Toepassing

Om de strategie effectief te implementeren, moet een middelgroot bedrijf beginnen met een grondige analyse van de huidige marktpositie, concurrentie, klantbehoeften en interne sterktes en zwaktes. Gebruik een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) om deze factoren te identificeren.

Stap 1: Analyseer de externe omgeving.

 • Verzamel gegevens over markttrends, klantgedrag, en concurrenten.
 • Gebruik tools zoals PESTLE-analyse (Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental) om de externe factoren te begrijpen.

Stap 2: Bepaal de interne capaciteiten.

 • Evalueer de interne processen, middelen en competenties.
 • Voer een interne audit uit om sterke en zwakke punten te identificeren.

Stap 3: Definieer de strategische doelen.

 • Stel SMART-doelen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) vast die de langetermijnvisie van het bedrijf ondersteunen.
 • Zorg ervoor dat deze doelen duidelijk en haalbaar zijn voor alle medewerkers.

Stap 4: Ontwikkel strategische initiatieven.

 • Identificeer en prioriteer initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de strategische doelen.
 • Creëer een actieplan met duidelijke verantwoordelijkheden en deadlines.

Ondersteuning met Cijfers

Uit een studie van Deloitte blijkt dat bedrijven met een goed gedefinieerde strategie een omzetgroei van gemiddeld 15% per jaar ervaren. Een middelgroot bedrijf dat bijvoorbeeld een jaaromzet van €10 miljoen heeft, kan dus verwachten dat hun omzet met €1,5 miljoen per jaar zal toenemen door effectieve strategische planning.

2. Structuur (Structure)

Toepassing

Een effectieve organisatiestructuur zorgt ervoor dat taken, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden duidelijk zijn gedefinieerd en dat er een efficiënte communicatie is.

Stap 1: Evalueer de huidige structuur.

 • Breng de bestaande hiërarchie, functies en rapportagelijnen in kaart.
 • Identificeer knelpunten en inefficiënties.

Stap 2: Ontwerp een nieuwe structuur.

 • Kies een structuur die past bij de strategische doelen, zoals een functionele, divisie-, of matrixstructuur.
 • Definieer de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor elke functie.

Stap 3: Implementeer de nieuwe structuur.

 • Communiceer de veranderingen duidelijk aan alle medewerkers.
 • Bied training en ondersteuning om de overgang soepel te laten verlopen.

Stap 4: Monitor en evalueer.

 • Houd de prestaties en de efficiëntie van de nieuwe structuur in de gaten.
 • Maak waar nodig aanpassingen om de effectiviteit te verbeteren.

Ondersteuning met Cijfers

Volgens McKinsey-onderzoek kan een goed ontworpen organisatiestructuur de efficiëntie met 20-30% verhogen, wat resulteert in een substantiële kostenbesparing. Voor een middelgroot bedrijf met een omzet van €10 miljoen kan dit een besparing van €2-3 miljoen per jaar betekenen, wat direct bijdraagt aan de winstgevendheid.

Tom Tom 2024 - Staal Business Transformation

Een voorbeeld uit de praktijk

Het innovatieve bedrijf in Amsterdam genaamd TomTom is een goed voorbeeld van de toepassing van het McKinsey 7S Model. TomTom, bekend van de navigatiesystemen, stond ooit aan de rand van de marktleiderspositie, maar merkte dat hun groei begon te stagneren. De concurrentie werd heviger en de technologische ontwikkelingen gingen razendsnel. De CEO, Harold Goddijn, wist dat er iets moest veranderen.

Op een zonnige middag, terwijl hij een kop koffie dronk in een trendy café in de Jordaan, ontmoette Harold een oude bekende uit de consultancywereld, Clara. Na wat bijpraten vertelde Harold over de uitdagingen waar TomTom voor stond. Clara luisterde aandachtig en stelde toen voor: “Heb je ooit gehoord van het McKinsey 7S-model? Het zou wel eens het raamwerk kunnen zijn dat jullie nodig hebben om je bedrijf op één lijn te krijgen en je omzet te verhogen.”

Harold was geïntrigeerd. Hij haastte zich terug naar het hoofdkantoor en riep een spoedvergadering bijeen met zijn managementteam. Met Clara’s hulp begonnen ze zich te verdiepen in het McKinsey 7S-model, dat zich richt op zeven belangrijke elementen: Strategie, Structuur, Systemen, Gedeelde Waarden, Stijl, Personeel en Vaardigheden.

Eerst pakten ze de Strategie aan. TomTom realiseerde zich dat ze een duidelijker plan nodig hadden voor diversificatie. Ze besloten zich niet alleen te richten op navigatiesystemen voor auto’s, maar ook op andere gebieden zoals sporthorloges, fleet management en kaarten voor zelfrijdende auto’s.

Vervolgens onderzochten ze hun Structuur. TomTom werkte met een hiërarchische structuur die innovatie belemmerde. Ze herstructureerden het bedrijf in meer wendbare teams met duidelijke doelstellingen en leiderschap, waardoor de besluitvorming werd versneld en de creativiteit werd bevorderd.

Toen ze naar hun Systemen keken, vonden ze inefficiënties in hun productontwikkelingscyclus en klantenservice. Door een nieuw projectmanagementsysteem en verbeterde klantenservicetools te implementeren, konden ze hun producten sneller op de markt brengen en hun klanten beter van dienst zijn.

De Gedeelde Waarden van het bedrijf waren sterk, maar ze realiseerden zich dat niet iedereen volledig begreep wat TomTom’s kernmissie was. Ze organiseerden een reeks workshops en teambuildingactiviteiten om hun kernwaarden te versterken en ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde visie deelde: het leveren van innovatieve en betrouwbare oplossingen voor navigatie en meer.

Hun Stijl van leiderschap had ook aanpassing nodig. Harold en zijn team waren zeer gericht op resultaten, maar minder op samenwerking en innovatie. Ze begonnen een cultuur van open communicatie en teamwork te bevorderen, waarbij ideeën van alle niveaus van de organisatie werden gewaardeerd.

Voor Personeel erkenden ze de behoefte aan meer diversiteit in vaardigheden en achtergronden. Ze namen nieuwe teamleden aan met expertise in opkomende technologieën zoals AI en data-analyse, wat frisse ideeën en energie in het bedrijf bracht.

Ten slotte beoordeelden ze hun Vaardigheden. Hoewel TomTom een getalenteerd team had, waren er gaten in bepaalde technische en commerciële vaardigheden. Ze investeerden in opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s en moedigden hun medewerkers aan om continu te leren en zich aan te passen aan nieuwe technologieën.

Naarmate TomTom elk van deze zeven elementen op één lijn bracht, begon er iets magisch te gebeuren. De veranderingen verbeterden niet alleen hun operaties; ze transformeerden de hele bedrijfscultuur. Medewerkers voelden zich meer verbonden en gemotiveerd, processen verliepen soepeler en beslissingen werden effectiever genomen.

Binnen een jaar begon de omzet van TomTom te stijgen. Hun nieuwe strategie opende voorheen onbenutte markten, hun verbeterde systemen verhoogden de efficiëntie en hun verenigde waarden en leiderschapsstijl zorgden voor een meer samenhangend team. Klanten merkten het verschil ook op – ze waardeerden de verbeterde ondersteuning en innovatieve oplossingen die op hun behoeften waren afgestemd.

Harold en zijn team waren dolgelukkig. Het McKinsey 7S-model had hen niet alleen geholpen hun onmiddellijke problemen op te lossen, maar had TomTom ook op een pad van duurzame groei gezet. Het bedrijf floreerde, en zo ook het team. TomTom’s verhaal werd een bewijs van de kracht van afstemming en de magie van strategische raamwerken bij het transformeren van een bedrijf. En ze leefden nog lang en winstgevend.

3. Systemen (Systems)

Toepassing

Effectieve systemen ondersteunen de dagelijkse operaties en zorgen voor consistentie en kwaliteit in de uitvoering van taken.

Stap 1: Identificeer kritieke systemen.

 • Bepaal welke systemen cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering, zoals ERP, CRM, en HR-systemen.
 • Voer een audit uit om de prestaties van bestaande systemen te beoordelen.

Stap 2: Optimaliseer of implementeer nieuwe systemen.

 • Selecteer systemen die voldoen aan de behoeften van de organisatie en bijdragen aan strategische doelen.
 • Plan de implementatie zorgvuldig, inclusief dataoverdracht, training en ondersteuning.

Stap 3: Zorg voor integratie en automatisering.

 • Integreer systemen om gegevensuitwisseling en procesautomatisering te bevorderen.
 • Gebruik API’s en andere integratietools om de samenwerking tussen systemen te verbeteren.

Stap 4: Continu verbeteren.

 • Monitor de prestaties van de systemen regelmatig.
 • Voer upgrades en aanpassingen door op basis van feedback en veranderende behoeften.

Ondersteuning met Cijfers

Uit onderzoek van PwC blijkt dat bedrijven die investeren in geavanceerde IT-systemen een omzetgroei van gemiddeld 7% ervaren. Voor een middelgroot bedrijf met een jaaromzet van €10 miljoen betekent dit een potentiële groei van €700.000 per jaar.

Shared Values - Gedeelde waarden - Staal Business Transformation

4. Gedeelde Waarden (Shared Values)

Toepassing

Gedeelde waarden vormen de kern van de organisatiecultuur en beïnvloeden hoe medewerkers zich gedragen en beslissingen nemen.

Stap 1: Definieer de kernwaarden.

 • Identificeer de waarden die essentieel zijn voor het bedrijf en die de strategische doelen ondersteunen.
 • Betrek medewerkers bij het proces om draagvlak te creëren.

Stap 2: Communiceer de waarden.

 • Zorg ervoor dat de waarden duidelijk en consistent worden gecommuniceerd door alle lagen van de organisatie.
 • Gebruik verschillende communicatiekanalen zoals bijeenkomsten, nieuwsbrieven en intranet.

Stap 3: Integreer de waarden in HR-processen.

 • Gebruik de kernwaarden als basis voor werving, selectie, prestatiebeoordelingen en beloningen.
 • Zorg ervoor dat nieuwe medewerkers goed worden ingewerkt in de organisatiecultuur.

Stap 4: Leef de waarden voor.

 • Leiders moeten het goede voorbeeld geven door de kernwaarden in hun gedrag en beslissingen te weerspiegelen.
 • Beloon en erken medewerkers die de waarden uitdragen.

Ondersteuning met Cijfers

Volgens Gallup-onderzoek hebben bedrijven met sterke gedeelde waarden een 29% hogere omzet per werknemer. Voor een middelgroot bedrijf met 100 medewerkers kan dit betekenen dat de omzet per werknemer stijgt van bijvoorbeeld €100.000 naar €129.000, wat neerkomt op een totale omzetstijging van €2,9 miljoen.

5. Vaardigheden (Skills)

Toepassing

Het ontwikkelen en behouden van de juiste vaardigheden is cruciaal voor het succes van de organisatie.

Stap 1: Identificeer kritieke vaardigheden.

 • Analyseer welke vaardigheden essentieel zijn voor de uitvoering van de strategische doelen.
 • Voer een vaardigheidsinventarisatie uit om te bepalen welke vaardigheden aanwezig zijn en welke ontbreken.

Stap 2: Ontwikkel trainingsprogramma’s.

 • Ontwerp en implementeer trainingsprogramma’s om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen.
 • Gebruik een mix van trainingsmethoden zoals klassikale training, e-learning en on-the-job training.

Stap 3: Stimuleer continue professionele ontwikkeling.

 • Moedig medewerkers aan om voortdurend nieuwe vaardigheden te leren en te ontwikkelen.
 • Bied mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en interne mobiliteit.

Stap 4: Monitor en evalueer vaardigheden.

 • Evalueer regelmatig de effectiviteit van trainingsprogramma’s en de groei van vaardigheden.
 • Pas de trainingsprogramma’s aan op basis van feedback en veranderende bedrijfsbehoeften.

Ondersteuning met Cijfers

Uit een studie van de Harvard Business Review blijkt dat bedrijven die sterk investeren in vaardigheden en opleiding een omzetgroei van 218% per medewerker ervaren ten opzichte van bedrijven die dit niet doen. Voor een middelgroot bedrijf met 100 medewerkers kan dit betekenen dat de omzet per medewerker stijgt van bijvoorbeeld €100.000 naar €318.000, wat neerkomt op een totale omzetstijging van €21,8 miljoen.

6. Stijl (Style)

Toepassing

De leiderschapsstijl heeft een directe invloed op de motivatie en prestaties van medewerkers.

Stap 1: Beoordeel de huidige leiderschapsstijl.

 • Voer een leiderschapsonderzoek uit om de effectiviteit van de huidige leiderschapsstijl te evalueren.
 • Verzamel feedback van medewerkers over de leiderschapsstijl en -effectiviteit.

Stap 2: Definieer de gewenste leiderschapsstijl.

 • Bepaal welke leiderschapsstijlen het beste passen bij de strategische doelen en cultuur van de organisatie.
 • Zorg ervoor dat deze stijl in lijn is met de gedeelde waarden.

Stap 3: Ontwikkel leiderschapscompetenties.

 • Bied leiderschapstrainingen en coaching aan om de gewenste leiderschapscompetenties te ontwikkelen.
 • Stimuleer zelfbewustzijn en persoonlijke groei onder leiders.

Stap 4: Evalueer en pas aan.

 • Monitor regelmatig de effectiviteit van de leiderschapsstijl.
 • Maak aanpassingen op basis van feedback en veranderende behoeften van de organisatie.

Ondersteuning met Cijfers

Uit een studie van Zenger Folkman blijkt dat organisaties met sterk leiderschap een 60% hogere winst per medewerker hebben. Voor een middelgroot bedrijf met 100 medewerkers kan dit betekenen dat de winst per medewerker stijgt van bijvoorbeeld €10.000 naar €16.000, wat neerkomt op een totale winststijging van €600.000.

Personeelsbeleid McKinsey 7S Model - Staal Business Transformation

7. Staff – Personeelsbeleid

Toepassing van het Personeelsaspect (Staff) uit het McKinsey 7S-model in de Praktijk

Het personeelsaspect binnen het McKinsey 7S-model speelt een cruciale rol in het succes van een organisatie. Voor middelgrote bedrijven is het effectief managen van personeel essentieel om concurrentievoordeel te behalen en de bedrijfsdoelen te realiseren. Hier volgen gedetailleerde stappen voor het praktisch toepassen van het personeelsaspect, ondersteund door cijfers die de impact op de omzet illustreren.

Stap 1: Personeelsplanning en Werving

1.1. Analyseer de huidige personeelsbezetting:

 • Voer een gedetailleerde analyse uit van de huidige personeelsbezetting. Identificeer welke vaardigheden en capaciteiten aanwezig zijn en waar de hiaten liggen.
 • Gebruik tools zoals een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) specifiek voor personeelscapaciteiten.

1.2. Stel een personeelsplan op:

 • Bepaal de toekomstige personeelsbehoeften op basis van de strategische doelen van het bedrijf.
 • Ontwikkel een plan voor het aantrekken van talent met de benodigde vaardigheden. Dit kan inhouden het opstellen van gedetailleerde functiebeschrijvingen en het gebruik van gerichte wervingskanalen.

1.3. Wervingsstrategieën implementeren:

 • Gebruik diverse wervingsmethoden zoals online vacaturebanken, sociale media, recruitment agencies en campusrecruitment.
 • Zorg voor een gestructureerd selectieproces, inclusief screening, interviews en assessment centers.

Onderbouwing met Cijfers

Volgens een onderzoek van LinkedIn hebben bedrijven met een gestructureerde wervingsstrategie een 50% lagere turnover en 50% hogere productiviteit. Voor een middelgroot bedrijf met 100 medewerkers kan dit leiden tot een kostenbesparing van €1 miljoen per jaar door verminderde wervings- en opleidingskosten en verhoogde productiviteit.

Stap 2: Ontwikkeling en Training

2.1. Ontwikkel een opleidingsplan:

 • Bepaal de opleidingsbehoeften van medewerkers op basis van de strategische doelen en de huidige vaardigheden van het personeel.
 • Ontwikkel een uitgebreid opleidingsplan dat zowel technische vaardigheden als soft skills omvat.

2.2. Implementatie van trainingsprogramma’s:

 • Gebruik een mix van trainingsmethoden zoals klassikale trainingen, e-learning, on-the-job training en mentoring.
 • Zorg voor regelmatige evaluaties en feedback om de effectiviteit van de trainingen te meten en waar nodig aan te passen.

2.3. Stimuleer voortdurende professionele ontwikkeling:

 • Moedig medewerkers aan om continu nieuwe vaardigheden te leren en zich professioneel te ontwikkelen.
 • Bied mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en interne mobiliteit om medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden.

Onderbouwing met Cijfers

Uit een studie van de Harvard Business Review blijkt dat bedrijven die investeren in opleiding en ontwikkeling een omzetgroei van 218% per medewerker ervaren. Voor een middelgroot bedrijf met 100 medewerkers kan dit betekenen dat de omzet per medewerker stijgt van €100.000 naar €318.000, wat neerkomt op een totale omzetstijging van €21,8 miljoen.

Stap 3: Prestatiebeheer en Motivatie

3.1. Ontwikkel een prestatiemanagementsysteem:

 • Implementeer een prestatiemanagementsysteem dat regelmatig feedback, doelstellingen en beoordelingscycli omvat.
 • Stel duidelijke, meetbare doelen op voor medewerkers en zorg voor een eerlijke en transparante evaluatie van hun prestaties.

3.2. Beloning en erkenning:

 • Ontwikkel een beloningssysteem dat prestaties erkent en beloont. Dit kan zowel financiële als niet-financiële beloningen omvatten, zoals bonussen, promoties en erkenningsevenementen.
 • Zorg ervoor dat het beloningssysteem in lijn is met de strategische doelen van het bedrijf en dat het eerlijk en consistent wordt toegepast.

3.3. Motiveer medewerkers:

 • Creëer een positieve werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen.
 • Gebruik diverse motivatietechnieken zoals team building activiteiten, flexibele werktijden, en werk-privé balans programma’s.

Onderbouwing met Cijfers

Volgens een rapport van Gallup hebben bedrijven met een effectief prestatiemanagementsysteem een 14,9% lagere turnover en 21% hogere productiviteit. Voor een middelgroot bedrijf met een omzet van €10 miljoen kan dit betekenen dat de productiviteit stijgt, wat resulteert in een extra omzet van €2,1 miljoen per jaar.

Stap 4: Medewerkersbetrokkenheid en Retentie

4.1. Bevorder medewerkersbetrokkenheid:

 • Voer regelmatig medewerkersbetrokkenheidsonderzoeken uit om de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te meten.
 • Analyseer de resultaten en implementeer actieplannen om de betrokkenheid te verhogen.

4.2. Ontwikkel retentiestrategieën:

 • Identificeer de belangrijkste factoren die bijdragen aan medewerkersretentie, zoals carrièreontwikkeling, werkomgeving, en compensatie.
 • Ontwikkel en implementeer strategieën om deze factoren te verbeteren en top talent te behouden.

4.3. Ondersteun werk-privé balans:

 • Bied flexibele werkregelingen en ondersteunende programma’s die medewerkers helpen een gezonde werk-privé balans te handhaven.
 • Zorg voor een werkomgeving die welzijn en gezondheid bevordert.

Onderbouwing met Cijfers

Volgens een onderzoek van het Hay Group is de omzet van bedrijven met hoge medewerkersbetrokkenheid 2,5 keer hoger dan die van bedrijven met lage betrokkenheid. Voor een middelgroot bedrijf met een omzet van €10 miljoen kan dit een omzetverhoging van €25 miljoen betekenen door verhoogde productiviteit en retentie.

Conclusie: Aanzienlijke voordelen van een effectief personeelsbeleid

Het effectief toepassen van het personeelsaspect van het McKinsey 7S-model kan middelgrote bedrijven aanzienlijke voordelen opleveren. Door:

 • Strategische personeelsplanning
 • Gerichte werving
 • Uitgebreide training en ontwikkeling
 • Effectief prestatiebeheer
 • Het bevorderen van medewerkersbetrokkenheid en retentie

Bedrijven en organisaties kunnen niet door het optimaliseren van het personeelsbeleid niet alleen hun interne efficiëntie verbeteren, maar ook hun omzet aanzienlijk verhogen. De cijfers ondersteunen de aanzienlijke impact van deze praktijken op de bedrijfsresultaten, wat het belang van een goed beheerd personeelsbestand onderstreept.

 

Share This