BENEFICIAL TRANSFORMATION CENTRE

Transformatie Management:


Transformaties in organisaties worden dikwijls geïnitieerd door de wens of de noodzaak om als organisatie te groeien naar een volgende ontwikkelfase (INK). Ook acute knelpunten kunnen leiden tot de roep om verbetering, maar het succes van een transformatieproces is uiteindelijk te herkennen aan het feit dat de mensen, die het betreft, zich daadwerkelijk anders gaan gedragen.

BTC benadert transformaties altijd vanuit de intrinsieke motivatoren van de mensen die de organisatie vormen. Alleen wanneer zij de transformatie dragen, zal de verbetering slagen. Om zo'n draagvlak te creëren en om duurzaam succes te bereiken wordt een aanpak gehanteerd die is geïnspireerd door Otto Scharmer (Theory-U) en door Léon de Caluwé (Kleurenmodel).

Daarnaast wordt het succes van een transformatie in grote mate bepaald door de boodschappen die, bewust of onbewust, worden uitgezonden door het management. Een belangrijk onderdeel van het transformatieproces is dan ook om het management te leren oorzaak te worden en te blijven van de gedragingen in de organisatie (Top-down). Indien gewenst, wordt aan het management geleerd om transformatieprocessen zelf te ontwerpen en aan te sturen.

De Transformatie Cyclus:

Verbeteringen in een organisatie staan nooit op zich. Ze hebben, afhankelijk van de gewenste verbetering, meestal impact op meerdere aspecten van de organisatie. In de eerste fase van de transformatie cyclus, onderzoek & analyse wordt de wens voor een verbetering zorgvuldig onderzocht en geanalyseerd en van daaruit worden de uiteindelijke transformatiedoelen vastgesteld. Hier wordt ook duidelijk welke aspecten van de organisatie door de transformatie worden beïnvloed, zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij het procesontwerp. Het transformatieplan bevat dan ook het totaalplan voor de transformatie en de deelplannen voor de verschillende aspecten, inclusief hun samenhang, zodat tijdens het transformatietraject de gewenste transformatie kan worden gerealiseerd. In de laatste fase, integratie, wordt de nieuwe situatie verankerd in de operationele organisatie. De verbetering heeft plaatsgevonden! In veel organisaties is de huidige bedrijfscultuur een belemmerende factor voor succesvolle verbeteringen. BTC besteedt altijd aandacht aan de cultuuraspecten van een transformatieproces. Zie ook Cultuurverbetering.

BTC kan worden ingeschakeld voor de coördinatie van de gehele transformatie of voor aparte processen binnen de gewenste transformatie. In alle gevallen zal BTC opdrachten projectmatig aanpakken. Bij opdrachten voor onderdelen van een transformatie wordt getoetst in welke mate de betreffende opdracht deel uitmaakt van een strategisch plan. Wilt u weten hoe BTC kan bijdragen aan de succesvolle implementatie van veranderingen in uw organisatie, neem dan contact op, wij reageren snel.